STATUTUL ASOCIAŢIEI RENASCENDIS 

Adoptat şi autentificat la data de 05.06.2012, intrat în vigoare odată cu înfiinţarea Asociaţiei Renascendis la data de 28.06.2012.

Cap. I.

Membrii fondatori


Art. 1 Prezenta asociaţie se constituie având ca membri fondatori următoarele persoane fizice:

CRISTIAN-EUGEN BÂRLĂ, cetăţean român, 

RADU GEORGE ALEXANDRU BÂRLĂ, cetăţean român, 

CORINA-MĂDĂLINA LICSANDRU, cetăţean român, 

ADRIANA PĂTRU, cetăţean român, 

ALINA PĂTRU, cetăţean român.

Art. 2. Membrii fondatori consimt a se asocia prin punerea în comun a contribuţiei lor materiale şi a cunoştinţelor lor pentru realizarea scopului asociaţiei în condiţiile stabilite în prezentul Statut.


Cap. II: 
Denumirea, sediul şi durata 

Art. 3 Asociaţia poartă denumirea completă de „Renascendis”, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii nr. 112610 din data de 23.05.2012, eliberată de Ministerul Justiţiei (denumită în continuare „Asociaţia Renascendis”).

Art. 4 Asociaţia Renascendis din România este persoană juridică de drept privat, cu caracter neguvernamental, non-profit, autonom, apolitic şi nereligios, infiinţată în temeiul O.G. 26/2000 modificată şi completată potrivit Legii nr. 246 din 25 iulie 2005. 


Art. 6 Asociatia Renascendis este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a prezentului Statut.

Art. 7 Asociaţia Renascendis se constituie pe o durată nelimitată şi va funcţiona de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 8 Sediul Asociaţiei Renascendis este în oraşul Râşnov, judeţul Braşov, strada 1 Mai, numărul 42. Orice schimbare a sediului urmează a fi stabilită prin decizia Consiliului Director şi va fi comunicată instanţelor judecătoreşti de care aparţin vechiul şi noul sediu al Asociaţiei Renascendis.

Cap. III: 
Scopul şi obiectivele Asociaţiei Renascendis

Art. 9 Asociaţia Renascendis se înfiinţează în vederea realizării următoarelor scopuri:

(1)    Promovarea, încurajarea şi stimularea dezvoltării regionale şi locale prin activităţi culturale, artistice, educaţionale, sociale, umanitare şi de turism, prin cercetare şi inovare, prin pregătire şi perfecţionare profesională, prin sprijinirea şi dezvoltarea agriculturii, meşteşugurilor şi a micro-intreprinderilor;

(2)    Protejarea, conservarea, restaurarea, recuperarea şi valorificarea patrimoniului cultural, istoric, artistic, tehnic şi arhitectural mobil, imobil (material) şi imaterial;

(3)    Sprijinirea şi promovarea copiilor şi tinerilor, în general, a studenţilor şi cercetătorilor, în particular.

Art. 10 Pentru realizarea scopului său Asociaţia Renascendis are ca obiective principale:

(1)   Înfiinţarea de centre culturale, de studii, de cercetare, de dezvoltare, de inovare, de educaţie, de pregătire profesională, de turism în zone rurale şi urbane subdezvoltate;

(2)   Iniţierea şi dezvoltarea de proiecte în colaborare cu mediile universitare şi academice din România şi din străinătate pentru dezvoltarea relaţiilor intra- şi interuniversitare;

(3)   Iniţierea şi derularea de proiecte de cercetare în domeniul istoriei, istoriei artei, artei, arhitecturii, arheologiei, restaurării, conservării, muzicii, educaţiei, design-ului, agriculturii, turismului, marketing-ului, comunicării, publicităţii;

(4)   Oferirea de consultanţă şi sprijin pentru accesarea finanţărilor europene şi a fondurilor structurale şi pentru desfăşurarea proiectelor finanţate prin acestea;

(5)   Iniţierea şi dezvoltarea unor biblioteci generale şi speciale spre folosul centrelor enumerate la punctul (1) şi al comunităţilor locale, prin intermediul achiziţiilor, donaţiilor şi primirilor în custodie;

(6)   Crearea unor colecţii publice/muzeale şi a unor arhive pentru încurajarea perfecţionării abilităţilor practice de cercetare ale studenţilor şi tinerilor cercetători, pentru dezvoltarea regională şi locală şi pentru scopuri educaţionale, prin intermediul achiziţiilor, donaţiilor şi primirilor în custodie;

(7)   Protejarea, conservarea şi restaurarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului istoric şi cultural construit din zone rurale şi urbane subdezvoltate pentru reutilizarea acestuia în scopul dezvoltării comunităţilor;

(8)   Protejarea, conservarea, restaurarea, promovarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil în scopul dezvoltării profesionale a studenţilor şi tinerilor cercetători şi în scop educaţional;

(9)   Iniţierea, derularea, sprijinirea şi promovarea de proiecte de educaţie formală şi non-formală pentru copiii şi tinerii din zone rurale şi urbane subdezvoltate;

(10) Iniţierea şi derularea de proiecte de pregătire, perfecţionare şi reorientare profesională a adulţilor din zone rurale şi urbane slab dezvoltate;

(11) Inţierea şi derularea de proiecte pentru sprijinirea şi dezvoltarea turismului;

(12) Iniţierea şi derularea de proiecte pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale şi urbane cu un grad ridicat de şomaj;

(13) Dezvoltarea unor facilităţi de protejare şi reabilitare a animalelor abuzate;

(14) Dezvoltarea de parteneriate cu universităţi, facultăţi, muzee, ONG-uri, persoane fizice, instituţii şi orice alte organisme naţionale şi internaţionale care au interese şi scopuri comune cu Asociaţia Renascendis;

(15) Organizarea de evenimente şi manifestări culturale, ştiinţifice şi artistice;

(16) Organizare de cursuri, seminarii, simpozioane, conferinţe, tabere şi şcoli de vară şi de iarnă;

(17) Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte ample de voluntariat;

(18) Promovarea istoriei, artei, tradiţiilor, meşteşugurilor, a bucătăriei tradiţionale şi naturale în scopuri turistice şi de popularizare;

(19) Promovarea importanţei restaurărilor corespunzătoare şi păstrării întegrităţii aspectuale a patrimoniului construit pentru dezvoltarea turistică şi economică a zonelor rurale şi urbane subdezvoltate;

(20) Editarea de publicaţii pe hârtie şi pe suport electronic şi crearea de pagini web;

(21) Sprijinirea şi protejarea minorilor şi a persoanelor în vârstă;

(22) Iniţierea şi promovarea de proiecte pentru repopularea zonelor rurale cu populaţie scăzută sau depopulate;

(23) Sprijinirea şi promovarea mişcării de migraţie a tinerilor din zonele urbane spre zone rurale;

(24) Organizarea de evenimente, iniţirea şi desfăşurarea de proiecte pentru sprijinirea comunităţilor locale din zonele rurale şi urbane subdezvoltate;

(25) Organizarea de spaţii muzeale şi expoziţii permanente şi temporare;

(26) Organizarea de cursuri de calificare şi reorientare profesională pentru populaţia din zonele rurale şi urbane subdezvoltate;

(27) Iniţierea, desfăşurarea şi promovarea de acţiuni şi proiecte pentru protecţia mediului;

(27) Căutarea, identificarea şi atragerea de resurse financiare, materiale, umane şi logistice în vederea sprijinirii obiectivelor Asociaţiei Renascendis;

(28) Desfăşurarea, prin societăţi comerciale înfiinţate în condiţiile art. 47 din O.G. nr. 26/2000 sau în mod direct, în baza art. 48 din acelaşi act normativ, a oricăror activităţi comerciale de natură să producă venit, destinat în exclusivitate realizării scopurilor Statutare ale Asociaţiei Renascendis.


Cap. IV: 
Membrii Asociaţiei Renascendis


Art. 11 Categoriile de membri sunt:

(1)   Membrii fondatori – persoanele fizice care au contribuit la înfiinţarea şi organizarea Asociaţiei Renascendis. Membrii fondatori sunt enumeraţi la Cap. I, Art. 1 din prezentul statut;

(2)   Membrii asociaţi – persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi material activitatea şi contribuie la atingerea obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei Renascendis;

(3)   Membrii de onoare – persoane publice, personalităţi care au o activitate stiinţifică sau de responsabilitate socială general recunoscută, din ţară sau străinătate, care pot aduce beneficii materiale, logistice, ştiinţifice sau de imagine Asociaţiei Renascendis.

Art. 12 Pot deveni membri asociaţi ai Asociaţiei Renascendis persoane fizice sau juridice din ţară sau străinatate care sprijină moral şi material activitatea şi contribuie la atingerea obiectivelor şi scopurilor Asociaţiei Renascendis.  

Art. 13 Calitatea de membru se obţine în urma completării în scris a formularului de înscriere şi aprobării acestuia de către Consiliul Director.

Art. 14 Calitatea de membru de onoare se acordă prin decizia Consiliului Director, la propunerea a cel puţin un membu al Consiliului Director, în conformitate cu prevederile statutare ale Asociaţiei Renascendis.

Art. 15 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei Renascendis are loc prin:

(1)   Renunţarea la calitatea de membru prin înştiinţarea scrisă a Consiliului Director; 

(2)   Retragerea calităţii de membru de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director în urma încălcării statutului Asociaţiei Renascendis sau în urma lipsei oricărei activităţi în folosul Asociaţiei Renascendis pentru mai mult de 12 luni;

(3)   Retragerea calităţii de membru de către Consiliul Director pentru neîndeplinirea în mod repetat (trei ori la rând) a sarcinilor asumate, pentru desfăşurarea de activităţi care pot prejudicia în orice fel Asociaţia Renascendis şi pentru promovarea unor atitudini şi/sau desfăşurarea unor acţiuni publice discriminatorii, xenofobe, extremiste, antisociale, anarhiste;

(4)   Condamnare penală;

(5)   Încetarea existenţei Asociaţiei Renascendis; 

Art. 16 Retragerea calităţii de membru al Asociaţiei Renascendis se va aduce la cunoştinţa persoanei în cauză în maxim 3 (trei) zile lucrătoare. Persoana în cauză poate contesta decizia Consiliului Director în maxim 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la primirea înştiinţării.

Cap. V: 
Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei Renascendis

Art. 17 Membrii Asociaţiei Renascendis au următoarele drepturi: 


(1) Să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei Renascendis, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care privesc scopul, obiectivele, domeniile de activitate sau bunul mers al Asociaţiei Renascendis; 

(2) Să voteze în cadrul Adunărilor Generale;

(3) Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei Renascendis; 

(4) Să sesizeze Asociaţia Renascendis despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei Renascendis în vederea promovării şi apărării acestora;

(5) Să se retragă din funcţia de membru la cerere.

Art. 18 Membrii Asociaţiei Renascendis au următoarele îndatoriri: 

(1)   Să respecte prevederile actului constitutiv, ale statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei Renascendis;

(2)   Să ofere tot sprijinul pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis; 

(3)   Să  respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului Intern de Etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei;

(4)   Să dea dovadă de respect în relaţie cu toţi membri Asociaţiei Renascendis şi oricare terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia Renascendis;

(5)   Să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei Renascendis sau cu ocazia manifestărilor organizate de către Asociaţia Renascendis activităţi de propagandă politică faţă de alţi membri ai Asociaţiei Renascendis sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia Renascendis;

(6)   Să respecte dreptul la opinie şi la liberă exprimare al oricărui alt membru al Asociaţiei Renascendis;

(7)   Să sesizeze Consiliul Director cu privire la orice încălcare a actului constitutiv, a prezentului Statut şi a hotărârilor organelor de conducere ale Asociaţiei Renascendis de către un alt membru;

(8)   Să sesizeze Consiliul Director cu privire la orice element cu potenţial dăunător Asociaţiei Renascendis.

Art. 19 Membrii de onoare ai Asociaţiei Renascendis pot:

(1)   Să fie invitaţi la şedinţele organelor de conducere ale Asociaţiei Renascendis, fără a avea însă drept de vot, ci doar rol consultativ;

(2)   Să primească distincţia de Preşedinte de Onoare la propunerea Consiliului Director şi aprobarea Adunării Generale;

(3)   Să aleagă un Consiliu al Membrilor de Onoare care să aprobe şi să iniţieze acţiuni ample de sprijin, lobby şi promovare pentru proiectele desfăşurate de Asociaţia Renascendis.


Cap. VI: 
Organizare, conducere, control 

Art. 20 Asociaţia Renascendis are următoarele organe: 

(1)   Adunarea Generală;

(2)   Consiliul Director;

(3)   Cenzorul/Comisia de cenzori;

(4)   Consiliul Membrilor de Onoare (organ opţional cu rol consultativ).

Art. 21 Adunarea Generală se compune din totalitatea membrilor asociaţi şi este organul suprem de conducere al Asociaţiei Renascendis. 

Art. 22 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv extraordinară, după cum urmează:

(1)   În sesiune ordinară, o dată pe an, în primul trimestru al anului;

(2)   În sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. 

Art. 23 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director cu cel putin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării. Convocarea adunărilor extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii cu drept de vot ai Asociaţiei Renascendis. 

Art. 24 Adunarea Generală este statutar întrunită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei Renascendis.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă dată.

La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi statutar constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor Asociaţiei Renascendis prezenţi la Adunare, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului sau dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Renascendis, pentru care sunt necesare voturile a două treimi din numărul membrilor Asociaţiei Renascendis prezenţi la Adunare.

Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de către preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Director.

Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei Renascendis, chiar şi pentru cei care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 25 Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele: 

(1)   Aprobarea ordinei de zi a fiecărei şedinţe;

(2)   Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

(3)   Alegerea şi revocarea Cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori;

(4)   Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanţului contabil;

(5)   Modificarea statutului şi a actului constitutiv al Asociaţiei Renascendis;

(6)   Dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director; 

(7)   Excluderea membrilor la propunerea Consiliului Director conform Art. 15, pct. (2) din prezentul Statut;

(8)   Acordarea distinţiei/distincţiilor de Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Renascendis;

(9)   Solicitarea sau acceptarea patronajului unor persoane publice importante sau instituţii de prestigiu din ţară şi din străinătate;

(10) Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Renascendis precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase dupa lichidare;
(11) Orice alte atribuţii prevazute în lege sau în prezentul Statut. 

Art. 26 Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija unui secretar numit de preşedintele Consiliului Director, într-un registru special, accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de şedintă. 

Art. 27 Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei Renascendis ales, prin vot secret, de către Adunarea Generală pe o perioada de 4 (patru) ani cu posibilitatea de schimbare şi completare anuală a unor membri, de către Adunarea Generală, daca se impune. Consiliul Director  poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei Renascendis, în limita a cel mult 20 % din componenţa sa, care vor constitui cadre de specialitate pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei Renascendis.

Art. 28 Consiliul Director este format din cinci membri: un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar general. Compoziţia acestuia poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 29 Primul Consiliu Director este compus din membrii fondatori ai Asociaţiei Renascendis după cum urmează:

–         Preşedinte: Radu George Alexandru Bârlă

–         Vicepreşedinţi: Adriana Pătru, Alina Pătru, Corina-Mădălina Licsandru

–         Secretar General: Cristian-Eugen Bârlă

Art. 30 Consiliul Director se reuneşte, de regulă, o dată pe lună şi ori de câte ori este

necesar şi îşi va elabora un regulament intern de funcţionare. Consiliul Director poate

împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, persoane care nu au

calitatea de membru asociat, sau care sunt străine de Asociaţia Renascendis, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei Renascendis, sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii stabilite prin actul constitutiv sau de către Adunarea Generală.

Art. 31 Consiliul Director este statutar constituit în prezenţa a cel puţin trei dintre

membrii săi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte acest cvorum, se procedează la o

nouă convocare, în termen de cel mult 10 zile de la data primei convocări. La a doua

convocare, Consiliul Director este considerat statutar întrunit, indiferent de numărul

membrilor prezenţi. 

Art. 32 Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei Renascendis în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa.


Art. 33 Consiliul Director adoptă hotărâri valabile cu majoritatea simplă a membrilor

prezenţi. În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.

Art. 34 Consiliul Director are următoarele atribuţii:

(1)   Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale;

(2)   Decide asupra afilierii de noi membri;

(3)   Retrage calitatea de membru în condiţiile expuse în Art. 15, pct (1), (3) şi (4);

(4)   Administrează patrimoniul Asociaţiei Renascendis;

(5)   Întocmeşte rapoarte, bugetul de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor Asociaţiei Renascendis sau orice situaţie cerută de Adunarea Generală;

(6)   Organizează evidenţa contabilă a Asociaţiei Renascendis;

(7)   Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei Renascendis;

(8)   Angajează personalul salariat al Asociaţiei Renascendis şi negociază salariile acestora;

(9)   Face propuneri Adunării Generale pentru organizarea Asociaţiei Renascendis;

(10) Urmăreşte îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis;

(11) Elaborează regulamentele interne ale Asociaţiei Renascendis;

(12) Dispune executarea activităţilor necesare realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis;

(13) Dispune asupra schimbării sediului Asociaţiei Renascendis;

(14) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei Renascendis;

(15) Încheie parteneriate, colaborări, iniţiază proiecte, caută şi obţine finanţări pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis;

(16) Pregăteşte Adunările Generale ordinare şi extraordinare şi se asigură de buna lor desfăşurare;

(17) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;

(18) În condiţiile prezentului statut, decide asupra constituirii de filiale, sucursale şi centre în ţară sau străinatate, precum şi pentru afilieri la alte organisme. Filialele, sucursalele şi centrele se înfiinţează respectând legislaţia în vigoare la momentul înfiinţării lor şi pot avea statut şi organe administrative proprii.

Art. 35 Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.

Art. 36 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

Art. 37 Preşedintele Consiliului Director, numit şi Preşedintele Asociaţiei Renascendis, are următoarele atribuţii:

(1)   Reprezintă Asociaţia Renascendis în relaţie cu terţii şi o angajează valabil faţă de aceştia;

(2)   Realizează conducerea efectivă a Asociaţiei Renascendis între şedinţele Consililui Director;

(3)   Duce la îndeplinire deciziile Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

(4)   Conduce şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director.

Art. 38 În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia se exercită prin delegare de către un alt membru al Consiliului Director.


Art. 39 Cenzorul/Comisia de Cenzori reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei şi este desemnat de către Adunarea Generală.
 
Art. 40 Cenzorul/Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

(1)   Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei Renascendis;

(2)   Verifică evidenţa contabilă şi prezintă rapoarte Adunării Generale;

(3)   Controlează modul de realizare şi alcătuire a fondurilor Asociaţiei Renascendis şi dacă acestea sunt administrate corect;

(4)   Poate participa la şedintele Consiliului Director fără a avea drept de vot, dar nu poate face parte din acesta;

(5)   Îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.


Art. 41 În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor Asociaţiei Renascendis, cenzorul/membrii Comisiei de Cenzori are/au dreptul să fie plătiţi pentru activitatea depusă în cadrul Asociaţiei Renascendis. 

Art. 42 Consiliul Membrilor de Onoare este un organ consultativ, opţional, fără atribuţii de decizie sau administrativ. Acesta se înfiinţează doar la iniţiativa majorităţii simple a membrilor de onoare, care votează şi componenţa acestuia. Înfiinţarea şi componenţa acestuia vor fi aduse la cunoştinţa Consiliului Director printr-un proces verbal. Rolul Consiliului Membrilor de Onoare este de a desfăşura acţiuni ample de susţinere, promovare, lobby şi strângere de fonduri pentru proiectele desfăşurate de Asociaţia Renascendis.

Cap. VII:

Filiale, sucursale, reprezentanţe

Art. 43 În raport cu scopul, obiectivele şi interesele sale, Asociaţia Renascendis poate să înfiinţeze filiale şi sucursale cu personalitate juridică independentă în România si în străinătate, prin decizia Adunării Generale sau a Consiliului Director, precum şi reprezentanţe, centre şi birouri fără personalitate juridică.

Art. 44 Asociaţia Renascendis poate înfiinţa filiale şi sucursale ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 (trei) membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţia Renascendis. Filialele şi sucursalele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în conditiile stabilite de Asociaţia Renascendis prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţia Renascendis, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.

Art. 45 Asociaţia Renascendis poate numi reprezentanţi şi poate înfiinţa birouri, reprezentanţe şi centre fără personalitate juridică în ţară şi în străinătate.

Art. 46 Filialele, sucursalele, reprezentanţii, reprezentanţele, birourile şi centrele pot fi desfiinţate prin decizia Adunării Generale a Asociaţiei Renascendis.

Cap. VIII: 
Patrimoniu, venituri şi cheltuieli

Art. 47 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei Renascendis este constituit în numerar din contribuţia membrilor asociaţi fondatori şi este de 700 lei. 

Art. 48 Veniturile Asociaţiei Renascendis pot proveni din:

(1)   Cotizaţiile şi contribuţiile membrilor;

(2)   Dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;

(3)   Dividendele Societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţia Renascendis;

(4)   Venituri realizate din activităţi economice directe cu caracter accesoriu;

(5)   Donaţii, sponsorizari sau legate care vor fi evidenţiate într-un registru special;

(6)   Resurse obţinute de la bugetul de stat sau bugetele locale;

(7)   Alte venituri prevăzute de lege.

Art. 49 Asociaţia Renascendis poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de Asociaţia Renascendis din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului Asociaţiei Renascendis.

Art 50 Asociaţia Renascendis poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legatură cu scopul principal al Asociaţiei Renascendis.

Art. 51 Toate acordurile, contractele, transferurile de bani şi valori ca şi orice alte operaţiuni financiare privind patrimoniul Asociaţiei Renascendis se efectuează sub semnătura Preşedintelui în concordanţă cu Statutul şi cu dispoziţiile legale.

Art. 52  Asociaţia Renascendis poate refuza orice donaţie sau legat oferit în termeni care contravin obiectivelor Asociaţiei Renascendis sau prevederilor prezentului Statut.

Art. 53 Asociaţia Renascendis poate deschide cont la orice bancă din România, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Operaţiunile financiare ale Asociaţiei Renascendis se vor putea efectua numai cu semnătura Preşedintelui sau a persoanei/persoanelor desemnate de aceasta în mod expres, prin împuternicire scrisă şi purtând ştampila Asociaţiei Renascendis.

Art. 54 Patrimoniul Asociaţiei Renascendis poate fi constituit din bunuri mobile şi imobile obţinute prin achiziţii, donaţii, sponsorizări, moşteniri şi orice alte modalităţi legale, în conformitate cu scopul şi obiectivele din prezentul Statut şi prevederile legale la momentul dobândirii bunurilor în cauză.

Art. 55 Bunurile date spre folosinţa sau în custodia Asociaţiei Renascendis de persoane fizice sau juridice în condiţiile legii, nu fac parte din patrimoniul Asociaţiei Renascendis. Evidenţa acestora se ţine separat.

Art. 56 Principalele cheltuieli ale Asociaţiei Renascendis sunt:

(1)   Salarii şi adaosuri la salarii;

(2)   Indemnizaţii, prime şi premii;

(3)   Procurarea de rechizite, imprimante de birou, tehnica de calcul etc.;

(4)   Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;

(5)   Materiale informative şi demonstrative;

(6)   Cazare, masă, transport;

(7)   Utilităţi;

(8)   Alte cheltuieli în vederea promovării şi atingerii scopului şi obiectivelor Asociaţiei Renascendis.

Cap. IX:

Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Renascendis

Art. 57 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Renascendis se poate face doar prin hotarârea Adunării Generale sau în situaţiile prevazute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei Renascendis se face atunci când 2/3 dintre membrii asociaţi ai Asociaţiei Renascendis, prezenti la Adunarea Generală extraordinară, votează în favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat şi prin delegarea unui alt membru al Asociaţiei Renascendis sau prin poştă. Procedura de vot este votul secret.

Art. 58 Lichidarea patrimoniului Asociaţiei Renascendis se face conform dispoziţiilor legale, lichidatorii urmând a fi numiţi prin hotarâre judecătorească sau aleşi de către Adunarea Generală în cazul în care acest organ hotărăşte dizolvarea Asociaţiei Renascendis. Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori, urmând a face inventarul şi a încheia un bilanţ cu situaţia exactă a pasivului şi activului Asociaţiei Renascendis. Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii.

Art. 59 Bunurile rămase în urma lichidarii Asociaţiei Renascendis vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător Asociaţiei Renascendis. 

Art. 60 Asociaţia Renascendis încetează a mai avea fiinţa în cazul dizolvării şi lichidării, la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, pe baza unui act constatator ce se va elibera lichidatorilor de către instanţa în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia Renascendis, privind descărcarea acestora de obligaţiile asumate, după distribuirea bunurilor şi a sumelor rămase în urma lichidării.

Cap. X: 

Dispoziţii finale 

Art. 61 Asociaţia Renascendis are sigiliu şi însemne proprii. 

Art. 62 Prezentul Statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei Renascendis, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale. 

Art. 63 Modificarea Actului constitutiv şi a Statutului se va face pe baza procesului-verbal al Adunării Generale, în formă autentificată.


Art. 64 Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. 

Art. 65 Membri asociaţi recunosc prin aderare prevederile prezentului Statut, fiind întru totul de acord cu acesta şi obligându-se astfel să le respecte.


Art. 66 Prezentul Statut a fost aprobat de membrii fondatori ai Asociaţiei Renascendis în umanimitate.